Hoka Online Store

ภาษา
ตะกร้าสินค้า
กำลังโหลด ...

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ประกาศสำคัญเรื่องผู้ควบคุมเนื้อหา

โดยการใช้เว็บไซต์ rev.co.th หรือเว็บไซต์ที่เป็นของเรฟ อีดิชั่นหรือดำเนินการโดยบริษัทเรฟ อีดิชั่น จำกัด (“เว็บไซต์ เรฟ”) คุณเห็นด้วยที่จะปฎิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ กรุณาอย่าใช้ เว็บไซต์เรา ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งในบางส่วนหรือทั้งหมดเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณควรตรวจสอบ ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ก่อนการใช้เว็บไซต์เรฟอย่างสม่ำเสมอ การใช้เว็บไซต์เรฟอย่างต่อเนื่องของคุณเหมือนในประกาศการเปลี่ยนแปลง ข้อตกลงและเงื่อนไขจะหมายถึงการยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวของคุณ

ข้อจำกัดในการใช้

เว็บไซต์เรฟคือเว็บไซต์ที่เป็นของเรฟและดำเนินการโดยบริษัทเรฟ อีดิชั่น จำกัด (ต่อไปนี้ให้เรียกว่า“เรฟ” “เรา” “ของเรา” “พวกเรา”) เนื้อหาในเว็บไซต์เราได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายใต้ลิขสิทธิ์ของประเทศไทยและได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายใต้กฎหมายของประเทศอื่น ยกเว้นดังที่กล่าวไปแล้วนั้น ไม่มีข้อมูลใดของเรฟที่ได้รับการคัดลอก พิมพ์ใหม่ เผยแพร่ อัดสำเนา อัพโหลด นำเสนอ ประกาศ หรือถ่ายทอดไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม อย่างไรก็ตามคุณอาจดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อการใช้ส่วนตัว หรือไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์มทางการค้าของคุณ สิ่งที่จัดไว้ให้นี้เมื่อคุณยินยอมปฎิบัติตามประกาศลิขสิทธิหรือข้อบังคับใดก็ตามที่ได้บรรจุไว้ในข้อมูลหรือผ่านไปยังเว็บไซต์เรฟรวมถึงการอ้างอิงผู้เขียน ลิขสิทธิหรือประกาศเครื่องหมายการค้าหรือข้อบังคับในข้อมูลใดก็ตามทีคุณดาวน์โหลด คุณจะไม่ใช้การดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า การแก้ไขของข้อมูลหรือการใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของเรฟและสิทธิ์อื่นที่เรฟเป็นเจ้าของ เรฟและเครื่องหมายการค้าอื่นของเรฟ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการบริการและโลโก้ที่ปรากฎในเว็บไซต์เรฟ

บอร์ดข่าวสารและอีเมล์

เรฟจัดให้มีเช่น บอร์ดข่าวสารหรืออีเมล์ในส่วนของเว็บไซต์เรฟ (ต่อไปนี้ให้เรียกว่า “ปฎิสัมพันธ์ขนาดกลาง”) คุณต้องไม่ส่งข้อมูลใดๆที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย คกคาม ข่มขู่ หมิ่นประมาท ไม่เหมาะสม กล่าวหา เชิงใส่ร้ายป้ายสี ลามก ดูหมิ่น ไม่สุภาพ กล่าวถึงเรื่องเพศอย่างเปิดเผย หรือสิ่งที่ไม่เหมาะสมใดก็ตามที่จะก่อให้เกิดความผิดทางอาญา นำไปสู่ความรับผิดชอบทางเพ่ง หรือการฝ่าฝืนกฎหหมายใดก็ตาม กรุณาอย่าส่งข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือ สิทธิความเป็นเจ้าของโดยปราศจากการได้รับอนุญาตด้านลิขสิทธิ์หรือเจ้าของสิทธิบัตรหรือสิทธิ์ในการครอบครอง ปฎิสัมพันธ์ขนาดกลางจะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า คุณจะไม่ส่งข้อมูลใดก็ตามเพื่อขอเงินลงทุน หรือเพื่อเผยแพร่ โฆษณา หรือร้องขอในการขายสินค้าหรือบริการใดก็ตาม คุณถูกห้ามจากการวิงวอนผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เรฟเพื่อให้กลายเป็นสมาชิกของบริการรออนไลน์ทางการค้าหรือองค์กรใดก็ตามอย่างชัดเจน ข้อมูลใดก็ตามที่ถูกส่งถึงเว็บไซต์เรฟผ่านปฎิสัมพันธ์ขนาดกลางจากคุณจะถือว่าไม่เป็นส่วนตัว ไม่เป็นความลับ และอาจถูกใช้โดยปราศจากข้อจำกัดของเรฟ นอกจากที่กล่าวมาแล้วนั้น การให้ข้อมูลหรือสื่อผ่านเว็บไซต์ เรฟ (ตัวอย่างเช่น ผ่านการสนทนาบอร์ดข่าวสาร อีเมล์ การประกวด หรืออื่นๆ) ถือว่าคุณยอมรับในตัวของเรา แบบต่อเนื่อง ปลอดจากลิขสิทธิ์ สิทธิและการอนุญาตในการใช้ที่เพิกถอนไม่ได้ การคัดลอก การแก้ไข การเปลี่ยนแปลง การตีพิมพ์ การทำงานที่มาจากแหล่งอื่นและเผยแพร่ข้อมูลนั้นในรูปแบบหรือสื่อใดก็ตาม อย่างไรก็ตามอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด (เช่น ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์) ที่ได้ให้ไว้แก่เรฟจะได้รับการจัดการตามแถลงการณ์ด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของเรฟ เราขอสวงนสิทธิ์ในการแก้ไขการส่งใดก็ตามและในการเลือกเพื่อรวมหรือไม่รวมการส่งนั้นในปฎิสัมพันธ์ขนาดกลางจะต้องอยู่ในดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ปฎิสัมพันธ์ขนาดกลางรวมไปถึงความคิดเห็น แถลงการณ์ และเนื้อหาอื่นของบุคคลที่สาม เราจะไม่รับผิดชอบในการกลั่นกรอง เฝ้าสังเกตหรือตรวจสอบเนื้อหานั้น รวมถึงความถูกต้องของเนื้อหา ความน่าเชื่อถือ หรือการปฎิบัติตามลิขสิทธิ์หรือกฎหมายอื่น ความคิดเห็น แถลงการณ์หรือเนื้อหาที่พูดโดยบุคคลที่สามถือเป็นของบุคคลที่สามและไม่ใช่ของเรฟ เรฟไม่ได้ออกความเห็น แถลงการณ์หรือข้อมูลที่ประกาศบนหรือผ่านทางปฎิสัมพันธ์ขนาดกลาง

เจตนาของผู้เข้าชม

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ข้อมูลในเว็บไซต์ได้ถูกแสดงไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่การวางจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ เรฟควบคุมและดำเนินการเว็บไซต์เหล่านี้จากสำนักงานที่ตั้งอยู่ที่ประเทศไทย เรฟไม่มีการป็นตัวแทนที่ข้อมูลบรรจุอยู่ในเว็บไซต์นี้อย่างเหมาะสมหรือมีให้ใช้ในที่ตั้งอื่น บุคคลเหล่านั้นเลือกเข้าเว็บไซต์นี้จากที่ประเทศอื่นทำกันในการเริ่มต้นของตนเองและรับผิดชอบในการปฎิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ และเพื่อความเหมาะสมของกฎหมายประจำประเทศ

สละสิทธิ์

เว็บไซต์เรฟได้เสนอให้ “เหมือนที่เป็นอยู่” โดยปราศจากการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดเจนหรือโดยนัยยะ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันโดยนัยยะด้านหัวข้อ ความพึงพอใจในคุณสมบัติ และความเหมาะสมด้านวัตถุประสงค์โดยทั่วไป เรฟไม่นำเสนอหรือรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสมกับเวลา หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใดก็ตามบนเว็บไซต์เรฟหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่ายผ่านเว็บไซต์เรฟ เรฟไม่ทำการนำเสนอหรือรับประกันว่าเว็บไซต์เรฟจะใช้งานได้ในเวลาที่เหมาะสม หรือจะไม่ติดขัด หรือ ปราศจากข้อผิดพลาดที่จะถูกทำให้ถูกต้อง หรือเว็บไซต์เรฟหรือเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้ใช้งานได้ปราศจากไวรัสหรือองค์ประกอบที่เป็นอันตราย กฎหมายที่บังคับใช้อาจไม่ยินยอมการยกเว้นการรับประกันโดยนัยยะ ดังนั้นการยกเว้นที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอาจไม่มีการบังคับใช้กับคุณ

ไฮเปอร์ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เรฟไม่มีบริษัทลูกหรือเกี่ยวข้องกับผู้ให้การสนับสนุนหรือผู้ผลิตของเว็บไซต์บุคคลที่สามที่ไฮเปอร์ลิงค์ไปถึงหรือจากเว็บไซต์เรฟ เราขอสละสิทธิ์อย่างชัดเจนในความรับผิดชอบใดๆด้านความถูกต้อง เนื้อหาหรือข้อมูลที่จัดให้บนเว็บไซต์ที่ลิงค์ไปถึงหรือจากเว็บไซต์เรฟจากบุคคลที่สามนั้น เราไม่สามารถแน่ใจได้ว่าคุณจะพึงพอใจกับสินค้าและบริการที่คุณซื้อจากเว็บไซต์บุคคลที่สามที่ลิงค์ไปถึงหรือจากเว็บไซต์เรฟ เนื่องจากเว็บไซต์ที่บุคคลที่สามเป็นเจ้าของหรือดำเนินการผ่านผู้ขายปลีกอิสระ เราไม่ลงนามในการซื้อขาย และไม่มีขั้นตอนเพื่อยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือด้านข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์บุคคลที่สาม เราไม่นำเสนอหรือรับรองในความปลอดภัยของข้อมูล (รวมไปถึงโดยไม่จำกัดเพียงแค่บัตรเครดิต และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ) คุณต้องส่งคำขอไปยังบุคคลที่สามนั้นเอง

การจำกัดความรับผิดชอบ

ไม่มีกรณีใดที่เรฟมีความรับผิดชอบทางกฎหมายโดยทางตรง โดยทางอ้อม โดยบังเอิญ เป็นกรณีพิเศษ หรือความเสียหายที่สืบเนื่องมาจากการที่ใช้งานของเว็บไซต์เรฟไม่ได้ ถึงแม้ว่าเรฟหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนของเรฟได้ชี้แนะถึงความเป็นไปในด้านความเสียหายนั้นแล้วก็ตาม กฎหมายที่บังคับใช้อาจไม่ยินยอมในการจำกัดหรือการยกเว้นทางกฎหมายหรือความเสียหายโดยบังเอิญหรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องมา ดังนั้นการจำกัดหรือการยกเวันทางกฎหมายก่อนหน้านี้อาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ เรฟไม่ต้องรับผิดชอบกับคุณในความเสียหาย ความสูญเสีย และสามาเหตุที่เกิดจากการกระทำ (ไม่ว่าจะในสัญญา การล่วงละเมิด หรือสิ่งอื่นใดก็ตาม) ที่เกินกว่าจำนวนที่คุณจะจ่ายได้ถ้ามีการใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์นี้

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและรักษาไว้ให้เรฟ บริษัทในเครือหรือสาขา กรรมการบริหาร พนักงาน ผู้แทน คู่สัญญาหรือหุ้นส่วนอื่นและลูกจ้าง ที่ไม่เป็นอันตรายต่อการร้องเรียนหรือเรียกร้อง รวมถึงค่าที่ปรึกษาวิชาชีพที่เหมาะสม ที่กระทำโดยบุคคลที่สามเพราะมีผลมาจากข้อมูลที่คุณส่ง ประกาศไว้หรือส่งผ่านปฎิสัมพันธ์ขนาดกลาง การใช้เว็บไซต์เรฟของคุณ การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์เรฟของคุณ การฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ของคุณ หรือการฝ่าฝืนสิทธิอื่นใดก็ตาม

เบ็ดเตล็ด

ข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้ต้องได้รับการควบคุมและตีความตามกฎหมายแห่งประเทศไทยโดยไม่มีข้อโต้แย้ง คุณเห็นด้วยว่าคดีความที่เกิดขึ้นหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้จะถูกฟ้องในชั้นศาลที่ตั้งอยู่ที่ประเทศไทย และคุณยินยอมในการส่งคำตัดสินของศาลเพื่อวัตถุประสงค์การฟ้องร้องในคดีความดังกล่าว ข้อบังคับของข้อตกลงเหล่านี้จะต้องไม่ผิดกฎหมาย ไม่มีผลทางกฎหมาย บังคับใช้ในข้อบังคับใดก็ตามไม่ได้ ทั้งหมดนี้คือข้อตกลงระหว่างเราที่มีเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ และจะไม่มีการแก้ไขโดยไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรที่ได้ลงนามโดยคู่สัญญทั้งสองฝ่ายแล้ว

ร้านค้าออนไลน์-การยอมรับการสั่งซื้อ

รายการเงินที่ถูกหักจากบัญชีหรือรายละเอียดบัตรเครดิตที่คุณให้แก่เราจะต้องมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายก่อนการสั่งซื้อของคุณถึงจะเป็นที่ยอมรับ เมื่อสิ่งนี้สำเร็จลุล่วงแล้ว เราจะส่งอีเมล์ให้แก่คุณเพื่อยืนยันการสั่งซื้อว่าได้ยอมรับแล้ว การยอมรับของเราของการสั่งซื้อของคุณจะนำไปสู่การยินยอมปฎิบัติตามข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างเรา การสั่งซื้อทั้งหมดเพื่อการจำหน่ายสินค้าที่มีอยู่และหากการสั่งซื้อไม่สามารถลุล่วงในนโยบายการทดแทนได้ การชำระเงินจะถูกหักไปยังบัญชีของคุณก่อนระงับการสั่งซื้อของคุณ เรายอมรับการชำระเงินแบบการหักจากบัญชีและบัตรเครดิต ผู้ถือบัตรทุกท่านอยู่ภายใต้เงื่อนไขการตรวจสอบความถูกต้องและการได้รับอนุญาตของผู้ใช้บัตร

ร้านค้าออนไลน์-การตั้งราคา

เรฟดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าราคาที่ปรากฎในร้านค้าออนไลน์ในส่วนของร้านค้าออนไลน์ของเว็บไซต์คือราคาที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในบางครั้งและราคาที่ถูกต้องจะใช้เมื่อคุณเลือกสินค้า ใส่ไว้ในตระกล้าซื้อของของคุณ และดำเนินการในการเช็คเอาท์ ราคาที่เหมาะสมที่แสดงได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

การคืนและการยกเลิกคำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อสามารถจะทำการยกเลิกได้ หากคำสั่งซื้อ ของท่านยังมิได้ทำการส่งไปถึงท่าน หากเมื่อ คำสั่งซื้อได้ทำการส่งไปยังบัญชีผู้ใช้งานของท่านเรียบร้อยแล้ว ท่านจะไม่สามารถทำการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นได้ การขอคืนหลังสิ้นสุดการสั่งซื้อนั้นจะมีการพิจารณาบนพื้นฐานเป็นกรณีๆไป เราจะพยายามรักษาผลประโยชน์ให้สมาชิกอย่างสูงสุด ภายใต้ข้อจำกัดที่เรามี ทว่าเราไม่สามารถจะรับคืนได้ ถ้าหากว่ามิได้มีสิ่งใดผิดปกติเกิดขึ้นในการ